Câu hỏi:

13/08/2019 1,527

Dung dịch X gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,05M. Dung dịch Y gồm Al2(SO4)3 0,4M và H2SO4 xM. Trộn 0,1 lit dung dịch Y với 1 lit dung dịch X thu được 16,33g kết tủa. x có giá trị là:

Trả lời:

Giải thích: 

nOH = 0,3 mol ; nBa2+ = 0,05 mol

nAl3+ = 0,08 mol ; nH+ = 0,2x ; nSO4 = (0,12 + 0,1x)

Vì nSO4 > nBa2+ => nBaSO4 = nBa2+ = 0,05 mol

mkết tủa = mBaSO4 + mAl(OH)3 => nAl(OH)3 = 0,06 mol < nAl3+

nOH pứ với Al3+ = 0,3 – 0,2x

(*) TH1 : Al3+

=> 3nAl(OH)3 = nAl3+ => 0,18 = 0,3 – 0,2x

=> x = 0,6M

(*) TH2 : OH- hòa tan 1 phần Al(OH)3

=> nAl(OH)3 = 4nAl3+ - nOH

=> 0,06 = 4.0,08 – (0,3 – 0,2x)

=> x = 0,2 M

Đáp án B

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 23g Na tác dụng với 100g nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là:

Xem đáp án » 13/08/2019 29,481

Câu 2:

Dẫn 8,96 lít khí CO2 (ở đktc) vào 600 ml dung dịch Ca(OH)2 0,5 M. Phản ứng kết thúc thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Xem đáp án » 13/08/2019 19,620

Câu 3:

Để hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Zn và ZnO cần dung 100,8 ml dung dịch HCl 36,5% (D = 1,19 gam/ml) thì thu được 8,96 lít khí (đktc). Thành phần phần trăm ZnO trong hỗn hợp ban đầu là

Xem đáp án » 13/08/2019 15,329

Câu 4:

Khi sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol NaOH và b mol Ca(OH)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

Tỉ lệ a : b là:

Xem đáp án » 13/08/2019 15,158

Câu 5:

Đốt cháy 2,15 gam hỗn hợp Zn,Al và Mg trong khí oxi dư thu được 3,43 gam hỗn hợp X. Toàn bộ X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,5M. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là :

Xem đáp án » 13/08/2019 12,225

Câu 6:

Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Na và Al vào nước dư, thu được 8,96 lít khí. Cũng hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X đó và dung dịch NaOH dư, thu được 12,32 lít khí (đktc). Giá trị của m là:

Xem đáp án » 13/08/2019 10,951

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »