Câu hỏi:

13/08/2019 3,390

Cho 84 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba và Al2O3 (trong đó oxi chiếm 20 % về khối lượng) tan hết vào nước được dd Y và 13,44 lít H2. Cho 3,2 lít dd HCl 0,75 M vao dd Y thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

Trả lời:

Giải thích: 

nH2= 0,6 (mol) => ne = 1,2 (mol) => n OH-= 1,2 (mol)

nO = (84 . 0,2) : 16 = 1,05 (mol)

nAl2O3 = 1/3 nO = 0,35 (mol) => nAl  = 0,7 (mol)

nH+ = 2,4 (lít)

dd Y: nOH- : 0,5 (mol); nAlO2- = 0,7 (mol)

H+ + OH- → H2O

0,5→0,5

H2O + AlO2-  + H+ → Al(OH)3

            0,7    0,7 → 0,7

Al(OH)3 + 3H+    → Al3+

0,4         1,2

=> khối lượng kết tủa mAl(OH)3 = (0,7 – 0,4). 78 = 23,4 (g)

Đáp án A

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 23g Na tác dụng với 100g nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là:

Xem đáp án » 13/08/2019 29,555

Câu 2:

Dẫn 8,96 lít khí CO2 (ở đktc) vào 600 ml dung dịch Ca(OH)2 0,5 M. Phản ứng kết thúc thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Xem đáp án » 13/08/2019 19,734

Câu 3:

Khi sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol NaOH và b mol Ca(OH)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

Tỉ lệ a : b là:

Xem đáp án » 13/08/2019 15,356

Câu 4:

Để hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Zn và ZnO cần dung 100,8 ml dung dịch HCl 36,5% (D = 1,19 gam/ml) thì thu được 8,96 lít khí (đktc). Thành phần phần trăm ZnO trong hỗn hợp ban đầu là

Xem đáp án » 13/08/2019 15,343

Câu 5:

Đốt cháy 2,15 gam hỗn hợp Zn,Al và Mg trong khí oxi dư thu được 3,43 gam hỗn hợp X. Toàn bộ X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,5M. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là :

Xem đáp án » 13/08/2019 12,658

Câu 6:

Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Na và Al vào nước dư, thu được 8,96 lít khí. Cũng hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X đó và dung dịch NaOH dư, thu được 12,32 lít khí (đktc). Giá trị của m là:

Xem đáp án » 13/08/2019 11,078

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »