Câu hỏi:

18/03/2020 387

- Nghiên cứu bảng 8 và cho biết số lượng NST trong bộ lưỡng bội có phản ảnh trình độ tiến hóa của loài không?

- Quan sát hình 8.2 và mô tả bộ NST của ruồi giấm về hình dạng và số lượng.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Số lượng NST trong bộ lưỡng bội không phản ảnh trình độ tiến hóa của loài. Vì người có 2n=46, tinh tinh có 2n=48, gà có 2n=78,…

- Bộ NST của ruồi giấm gồm 8 NST: trong đó có 2 cặp hình chữ V, 1 cặp hình hạt, 1 cặp NST giới tính hình que (XX) ở con cái hay một chiếc hình que, một chiêc hình móc (XY) ở con đực.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu ví dụ về tính đặc trưng của bộ NST của mỗi loài sinh vật. Phân biệt bộ NST lưỡng bội và bộ NST đơn bội.

Xem đáp án » 18/03/2020 4,516

Câu 2:

Cấu trúc điển hình của NST được biểu hiện rõ nhất ở kì nào của quá trình phân chia tế bào? Mô tả cấu trúc đó.

Xem đáp án » 18/03/2020 1,243

Câu 3:

Nêu vai trò của NST đối với sự di truyền các tính trạng.

Xem đáp án » 18/03/2020 519

Câu 4:

Quan sát hình 8.5 và cho biết số 1 và 2 chỉ những thành phần cấu trúc nào của NST

Xem đáp án » 18/03/2020 267

Bình luận


Bình luận