Câu hỏi:

18/03/2020 519

Nêu vai trò của NST đối với sự di truyền các tính trạng.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nhiễm sắc thể là cấu trúc mang gen có bản chất là ADN, chính nhờ sự tạo sao của ADN đưa đến sự tự nhân đôi của NST, nhờ đó các gen quy định tính trạng được di truyền qua các tế bào và cơ thể.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu ví dụ về tính đặc trưng của bộ NST của mỗi loài sinh vật. Phân biệt bộ NST lưỡng bội và bộ NST đơn bội.

Xem đáp án » 18/03/2020 4,516

Câu 2:

Cấu trúc điển hình của NST được biểu hiện rõ nhất ở kì nào của quá trình phân chia tế bào? Mô tả cấu trúc đó.

Xem đáp án » 18/03/2020 1,243

Câu 3:

- Nghiên cứu bảng 8 và cho biết số lượng NST trong bộ lưỡng bội có phản ảnh trình độ tiến hóa của loài không?

- Quan sát hình 8.2 và mô tả bộ NST của ruồi giấm về hình dạng và số lượng.

Xem đáp án » 18/03/2020 386

Câu 4:

Quan sát hình 8.5 và cho biết số 1 và 2 chỉ những thành phần cấu trúc nào của NST

Xem đáp án » 18/03/2020 267

Bình luận


Bình luận