Câu hỏi:

18/03/2020 282

Quan sát hình 8.5 và cho biết số 1 và 2 chỉ những thành phần cấu trúc nào của NST

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Số 1: hai nhiễm sắc tử chị em (cromatit).

- Số 2: tâm động.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu ví dụ về tính đặc trưng của bộ NST của mỗi loài sinh vật. Phân biệt bộ NST lưỡng bội và bộ NST đơn bội.

Xem đáp án » 18/03/2020 4,660

Câu 2:

Cấu trúc điển hình của NST được biểu hiện rõ nhất ở kì nào của quá trình phân chia tế bào? Mô tả cấu trúc đó.

Xem đáp án » 18/03/2020 1,260

Câu 3:

Nêu vai trò của NST đối với sự di truyền các tính trạng.

Xem đáp án » 18/03/2020 529

Câu 4:

- Nghiên cứu bảng 8 và cho biết số lượng NST trong bộ lưỡng bội có phản ảnh trình độ tiến hóa của loài không?

- Quan sát hình 8.2 và mô tả bộ NST của ruồi giấm về hình dạng và số lượng.

Xem đáp án » 18/03/2020 402

Bình luận


Bình luận