Câu hỏi:

18/03/2020 515

Quan sát hình 9.2 và ghi vào bảng 9.1 về mức độ đóng, duỗi xoắn nhiều hay ít.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bảng 9.1. Mức độ đóng duỗi, xoắn của NST quan các kì

Hình thái NST Kì trung gian Kì đầu Kì giữa Kì sau Kì cuối
- Mức độ duỗi xoắn - Cực đại - Không - Không - Ít - Tháo xoắn hoàn toàn
- Mức độ đóng xoắn - Không - ít - Cực đại - Không - Không

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân.

Xem đáp án » 18/03/2020 18,062

Câu 2:

Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là gì?

    a) Sự phân chia đồng đều chất nhân của tế bào mẹ cho hai tế bào con.

    b) Sự sao chép nguyên vẹn bộ NST của tế bào mẹ cho hai tế bào con.

    c) Sự phân li đồng đều của các crômatit về hai tế bào con.

    d) Sự phân chia đồng đều chất tế bào của tế bào mẹ cho hai tế bào con.

Xem đáp án » 18/03/2020 16,188

Câu 3:

Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào?

a) Kì đầu

b) Kì giữa

c) Kì sau

d) Kì trung gian

Xem đáp án » 18/03/2020 14,141

Câu 4:

Những biến đổi hình thái của NST được biểu hiện qua sự đóng và duỗi xoắn điển hình ở các kì nào? Tại sao nói sự đóng và duỗi xoắn của NST có tính chất chu kì?

Xem đáp án » 18/03/2020 2,479

Câu 5:

Ở ruồi giấm 2n=8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kì sau của nguyên phân. Số NST trong tế bào đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau?

a) 4

b) 8

c) 16

d) 32.

Xem đáp án » 18/03/2020 1,835

Câu 6:

Dựa vào những thông tin nêu trên, hãy điền nội dung thích hợp vào bảng 9.2

Xem đáp án » 18/03/2020 219

Bình luận


Bình luận