Câu hỏi:

18/03/2020 2,499

Những biến đổi hình thái của NST được biểu hiện qua sự đóng và duỗi xoắn điển hình ở các kì nào? Tại sao nói sự đóng và duỗi xoắn của NST có tính chất chu kì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

      - Hình thái của NST được biểu hiện qua sự đóng và duỗi xoắn điển hình ở kì giữa và kì trung gian. Ở kì giữa NST co ngắn và đóng xoắn cực đại (dạng đăc trưng), ở kì trung gian NST duỗi xoắn hoàn toàn (dạng sợi dài mảnh duỗi xoắn).

      - Sự đóng và duỗi xoắn của NST có tính chu kì vì: Vì sự đóng và duỗi xoắn được lặp đi lặp lại giống nhau trong mỗi chu kì của tế bào.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân.

Xem đáp án » 18/03/2020 18,098

Câu 2:

Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là gì?

    a) Sự phân chia đồng đều chất nhân của tế bào mẹ cho hai tế bào con.

    b) Sự sao chép nguyên vẹn bộ NST của tế bào mẹ cho hai tế bào con.

    c) Sự phân li đồng đều của các crômatit về hai tế bào con.

    d) Sự phân chia đồng đều chất tế bào của tế bào mẹ cho hai tế bào con.

Xem đáp án » 18/03/2020 16,207

Câu 3:

Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào?

a) Kì đầu

b) Kì giữa

c) Kì sau

d) Kì trung gian

Xem đáp án » 18/03/2020 14,167

Câu 4:

Ở ruồi giấm 2n=8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kì sau của nguyên phân. Số NST trong tế bào đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau?

a) 4

b) 8

c) 16

d) 32.

Xem đáp án » 18/03/2020 1,837

Câu 5:

Quan sát hình 9.2 và ghi vào bảng 9.1 về mức độ đóng, duỗi xoắn nhiều hay ít.

Xem đáp án » 18/03/2020 517

Câu 6:

Dựa vào những thông tin nêu trên, hãy điền nội dung thích hợp vào bảng 9.2

Xem đáp án » 18/03/2020 219

Bình luận


Bình luận