Câu hỏi:

18/03/2020 217

Dựa vào những thông tin nêu trên, hãy điền nội dung thích hợp vào bảng 9.2

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bảng 9.2. Những diễn biến cơ bản của NST ở các kì của nguyên phân

Các kì Những diễn biến cơ bản của NST
Kì trung gian NST bắt đầu đóng xoắn và co ngắn nên có hình thái rõ rệt. Các NST kép đính vào thoi phân bào ở tâm động
Kì đầu Các NST kép đóng xoắn cực đại. Các NST xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào
Kì giữa NST kép tách nhau ở tâm động thành hai NST đơn phân li độc lập về 2 cực của tế bào
Kì cuối Các NST đơn dãn xoắn, ở dạng sợi mảnh dần thành nhiễm sắc chất

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân.

Xem đáp án » 18/03/2020 18,034

Câu 2:

Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là gì?

    a) Sự phân chia đồng đều chất nhân của tế bào mẹ cho hai tế bào con.

    b) Sự sao chép nguyên vẹn bộ NST của tế bào mẹ cho hai tế bào con.

    c) Sự phân li đồng đều của các crômatit về hai tế bào con.

    d) Sự phân chia đồng đều chất tế bào của tế bào mẹ cho hai tế bào con.

Xem đáp án » 18/03/2020 16,173

Câu 3:

Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào?

a) Kì đầu

b) Kì giữa

c) Kì sau

d) Kì trung gian

Xem đáp án » 18/03/2020 14,120

Câu 4:

Những biến đổi hình thái của NST được biểu hiện qua sự đóng và duỗi xoắn điển hình ở các kì nào? Tại sao nói sự đóng và duỗi xoắn của NST có tính chất chu kì?

Xem đáp án » 18/03/2020 2,463

Câu 5:

Ở ruồi giấm 2n=8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kì sau của nguyên phân. Số NST trong tế bào đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau?

a) 4

b) 8

c) 16

d) 32.

Xem đáp án » 18/03/2020 1,827

Câu 6:

Quan sát hình 9.2 và ghi vào bảng 9.1 về mức độ đóng, duỗi xoắn nhiều hay ít.

Xem đáp án » 18/03/2020 509

Bình luận


Bình luận