Câu hỏi:

18/03/2020 215

Dựa vào các thông tin trên hãy trả lời các câu hỏi sau: Vì sao AND có tính đặc thù và đa dạng?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Tính đặc thù của ADN do số lượng, thành phần và đặc biệt là trình tự sắp xếp của các nuclêôtit. Những cách sắp xếp khác nhau của các loại nucleotit tạo nên tính đa dạng của ADN.

- Tính đa dạng và đặc thù của ADN được chi phối chủ yếu do ADN cấu trúc theo nguyên tắc đa phân với 4 loại đơn phân: A, T, G, X.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo nguyên tắc bổ sung thì về mặt số lượng đơn phân những trường hợp nào sau đây là đúng?

a) A + G= T + X

b) A=T; G=X

c) A+ T+ G= A+ X+ T

d) A + X + T= G + X + T

Xem đáp án » 18/03/2020 29,677

Câu 2:

Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự sắp xếp như sau:

A – T – G – X – T – A – G – T – X

Hãy viết đoạn mạch đơn bổ sung với nó.

Xem đáp án » 18/03/2020 20,847

Câu 3:

Nêu đặc điểm cấu tạo hoá học của ADN.

Xem đáp án » 18/03/2020 6,263

Câu 4:

Mô tả cấu trúc không gian của ADN. Hệ quả của nguyên tắc bổ sung được biểu hiện ở những điểm nào?

Xem đáp án » 18/03/2020 4,355

Câu 5:

Tính đặc thù của mỗi ADN do yếu tố nào sau đây quy định?

     a) Số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của các nuclêôtit trong phân tử ADN.

     b) Hàm lượng ADN trong nhân tế bào.

     c) Tỉ lệ (A + T)/(G + X) trong phân tử ADN.

     d) Cả b và c.

Xem đáp án » 18/03/2020 3,927

Câu 6:

Vì sao ADN có cấu tạo rất đa dạng và đặc thù.

Xem đáp án » 18/03/2020 1,081

Câu 7:

Quan sát hình 15 và trả lời các câu hỏi sau:

- Các loại nucleotide nào giữa 2 mạch liên kết với nhau thành cặp ?

- Giả sử Trình tự các đơn phân trên một đoạn mạch ADN như sau:

- A - T - G - G - X - T - A - T - X –

Trình tự các đơn phân trên một đoạn mạch ADN sẽ như thế nào?

Xem đáp án » 18/03/2020 268

Bình luận


Bình luận