Câu hỏi:

15/08/2019 2,978

Cho thí nghiệm như hình vẽ:

 

Thí nghiệm trên dùng để định tính nguyên tố nào có trong hợp chất hữu cơ?

 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Từ hình vẽ: Bông trộn CuSO4 khan để nhận biết ra sự có mặt của nước  (CuSO4 khan màu trắng sẽ chuyển sang màu xanh) => nhận biết sự có mặt của Hiđro

Dung dịch Ca(OH)2 ( hiện tượng dd Ca(OH)2 trong suốt sẽ vẩn đục ) dùng để nhận biết ra CO2  => nhận biết sự có mặt của Cacbon

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ là

1. thành phần nguyên tố chủ yếu là C và H.

2. có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, P, O.

3. liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hoá trị.

4. liên kết hoá học chủ yếu là liên kết ion.

5. dễ bay hơi, khó cháy.

6. phản ứng hoá học xảy ra nhanh.

Nhóm các ý đúng là:

Xem đáp án » 15/08/2019 111,584

Câu 2:

Hợp chất chứa một liên kết π trong phân tử thuộc loại hợp chất

Xem đáp án » 15/08/2019 50,902

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là sai ?

Xem đáp án » 15/08/2019 41,517

Câu 4:

Cặp hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ ?

Xem đáp án » 15/08/2019 37,693

Câu 5:

Để biết rõ số lượng nguyên tử, thứ tự kết hợp và cách kết hợp của các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ người ta dùng công thức nào sau đây ?

Xem đáp án » 15/08/2019 31,193

Câu 6:

Kết luận nào sau đây là đúng ?

Xem đáp án » 15/08/2019 28,219

Câu 7:

Cho các chất: CaC2, CO2, HCOOH, C2H6O, CH3COOH, CH3Cl, NaCl, K2CO3. Số hợp chất hữu cơ trong các chất trên là bao nhiêu?

Xem đáp án » 15/08/2019 17,431

Bình luận


Bình luận