Câu hỏi:

17/08/2019 1,181

Este ứng với công thức cấu tạo nào sau đây khi thủy phân hoàn toàn trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được sản phẩm gồm hai muối và một ancol?

Trả lời:

Chọn đáp án A

+ Nhận thấy CH3COO–CH2COO–CH2–CH3 + 2NaOH

→ CH3COONa (muối) + HO–CH2–COONa (muối) + C2H5OH (ancol)

Chọn A

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân este có công thức phân tử C4H8O2

Xem đáp án » 17/08/2019 45,786

Câu 2:

Trong phòng thí nghiệm, isoamyl axetat (dầu chuối) đuợc điều chế từ phản ứng este hóa giữa axit cacboxylic và ancol tuơng ứng. Nguyên liệu để điều chế isoamyl axetat là

Xem đáp án » 17/08/2019 13,168

Câu 3:

Este X được tạo thành từ axit axetic và ancol metylic có công thức phân tử là

Xem đáp án » 17/08/2019 7,164

Câu 4:

Isopropyl axetat có công thức là:

Xem đáp án » 17/08/2019 6,856

Câu 5:

Phản ứng điều chế etyl axetat từ ancol etylic và axit axetic được gọi là phản ứng

Xem đáp án » 17/08/2019 5,344

Câu 6:

Cho các chất sau: etyl axetat, glucozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit là

Xem đáp án » 17/08/2019 5,079

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »