300 câu Lý thuyết Este - Lipit có lời giải chi tiết (P1)

  • 15454 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Isoamyl axetat là một este có mùi chuối chín, công thức cấu tạo thu gọn của este này là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Trong phòng thí nghiệm, isoamyl axetat (dầu chuối) đuợc điều chế từ phản ứng este hóa giữa axit cacboxylic và ancol tuơng ứng. Nguyên liệu để điều chế isoamyl axetat là

Xem đáp án

Chọn đáp án B

+ Dầu chuối có tên hóa học là Isoamy axetat.

+ Được điều chế từ axit axetic (CH3COOH) và ancol isoamylic CH3CH(CH3)CH2CH2OH

Chọn B


Câu 4:

Cho dãy các chất sau: (1) glucozo, (2) metyl fomat, (3) vinyl axetat, (4) axetanđehit. Số chất trong dãy có phản ứng tráng gương là

Xem đáp án

Chọn đáp án A

+ Để có pứ trắng gướng cần –CHO trong CTCT.

Chọn glucozo, metyl fomat, axetanđehit Chọn A


Câu 5:

Este ứng với công thức cấu tạo nào sau đây khi thủy phân hoàn toàn trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được sản phẩm gồm hai muối và một ancol?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

+ Nhận thấy CH3COO–CH2COO–CH2–CH3 + 2NaOH

→ CH3COONa (muối) + HO–CH2–COONa (muối) + C2H5OH (ancol)

Chọn A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Thái Hiệp
05:10 - 07/03/2020

câu 11 bị lỗi ạ

trogiangvietjack
16:08 - 20/03/2020

B thông cảm nha