300 câu Lý thuyết Este - Lipid có lời giải chi tiết (P10)

  • 15419 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Để điều chế xà phòng, người ta có thể thực hiện phản ứng

Xem đáp án

Chọn đáp án B

NaOH tác dụng được với NaHCO3: NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O chọn B.

Chú ý: ● CaCl2 không tác dụng với NaHCO3 ở nhiệt độ thường vì:

NaHCO3 → Na+ + HCO3 || HCO3 H+ + CO32– (K rất bé).

CO32– sinh ra rất bé để tạo CaCO3 không xảy ra phản ứng.

● Khi đun nóng thì CaCl2 tác dụng được với NaHCO3 vì:

2NaHCO3 t0 Na2CO3 + CO2↑ + H2O || CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaCl.


Câu 3:

Chất X có công thức cấu tạo CH2=CHCOOCH=CH2. Tên gọi của X là

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 4:

Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường kiềm thu được hỗn hợp sản phẩm mà các chất sản phẩm đều có phản ứng tráng gương, cấu tạo có thể có của este

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Để các sản phẩm đều có phản ứng tráng gương thì phải là este của axit fomic.

Công thức cấu tạo của C4H6O2 là HCOOCH=CHCH3 chọn A.

HCOOCH=CHCH3 + NaOH t0 HCOONa + CH3CH2CHO


Câu 5:

Cho các chất có công thức cấu tạo sau đây: (1) CH3CH2COOCH3; (2) CH3OOCCH3; (3) HCOOC2H5; (4) CH3COOH; (5) CH3CH2COOCH3; (6) HOOCCH2CH2OH; (7) CH3OOC-COOC2H5.

Những chất thuộc loại este là

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Khi thay nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR thì được este.

(4) là axit cacboxylic, (6) là tạp chức ancol-axit (1), (2), (3), (5), và (7) là este


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận