300 câu Lý thuyết Este - Lipid có lời giải chi tiết (P9)

  • 15506 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Vinyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là

Xem đáp án

Chọn đáp án A

CH3COOCH=CH2: vinyl axetat

CH3COOCH2CH3: etyl axetat

CH2=CHCOOCH3: metyl acrylat

CH3COOCH3: metyl axetat


Câu 4:

Xà phòng hóa tristearin bằng NaOH, thu được glixerol và chất X. Chất X là:

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Số este có công thức phân tử C4H8O2 mà khi thủy phân thu được sản phẩm có khả năng tráng bạc là

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Số este có công thức phân tử C4H8O2 mà khi thủy phân thu được sản phẩm có khả năng tráng bạc là: HCOOCH2-CH2-CH3, HCOOCH(CH3)2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận