Câu hỏi:

26/03/2020 17,087

This year, so far, we ________ 28,000 dollars and are still counting

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Kiến thức: Thì hiện tại hoàn thành

Giải thích:

- Dấu hiệu: so far (cho đến nay) => dùng thì hiện tại hoàn thành

- Cấu trúc: S + have/has + V.p.p

- Ngữ cảnh: … chúng tôi đã huy động được 28, 000 đô … => sử dụng cấu trúc thì hiện tại hoàn thành ở thể chủ động

Tạm dịch: Năm nay, cho đến nay, chúng tôi đã huy động được 28.000 đô la và vẫn đang tiếp tục tính.

Chọn C 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

In most _______ developed countries, up to 50% of _______ population enters higher education at some time in their lives. 

Xem đáp án » 26/03/2020 33,049

Câu 2:

We are considering having ______ for the coming lunar New Year

Xem đáp án » 28/03/2020 18,824

Câu 3:

It is now over seventy years since Lindbergh _______ across the Atlantic

Xem đáp án » 26/03/2020 17,872

Câu 4:

By the end of last March, I _______ English for five years

Xem đáp án » 28/03/2020 16,084

Câu 5:

Books are still a cheap _______ to get knowledge and entertainment

Xem đáp án » 28/03/2020 15,482

Câu 6:

I didn’t go to work this morning. I stayed at home due to the morning rain

Xem đáp án » 28/03/2020 12,492

Bình luận


Bình luận