Câu hỏi:

26/03/2020 18,089

It is now over seventy years since Lindbergh _______ across the Atlantic

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Kiến thức: Thì quá khứ đơn

Giải thích:

since: từ khi (nhấn mạnh sự việc xảy ra trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại, được sử dụng với thì hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành hoặc thì hiện tại đơn trong mệnh đề chính)

Cấu trúc: since + S + V.ed/ V2

Tạm dịch: Tính đến nay đã hơn bảy mươi năm kể từ khi Lindbergh bay qua Đại Tây Dương.

Chọn B 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

In most _______ developed countries, up to 50% of _______ population enters higher education at some time in their lives. 

Xem đáp án » 26/03/2020 33,384

Câu 2:

We are considering having ______ for the coming lunar New Year

Xem đáp án » 28/03/2020 18,996

Câu 3:

This year, so far, we ________ 28,000 dollars and are still counting

Xem đáp án » 26/03/2020 17,174

Câu 4:

By the end of last March, I _______ English for five years

Xem đáp án » 28/03/2020 16,508

Câu 5:

Books are still a cheap _______ to get knowledge and entertainment

Xem đáp án » 28/03/2020 15,572

Câu 6:

I didn’t go to work this morning. I stayed at home due to the morning rain

Xem đáp án » 28/03/2020 12,619

Bình luận


Bình luận