ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 – LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH (Đề 1)

  • 64000 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

In most _______ developed countries, up to 50% of _______ population enters higher education at some time in their lives. 

Xem đáp án

Kiến thức: Mạo từ

Giải thích:

- most + N: hầu hết (không dùng mạo từ trước danh từ)

most + of + (mạo từ) + N: hầu hết

- Danh từ “population” đã xác định (the population of most developed countries) nên dùng mạo từ “the”.

Tạm dịch: Ở hầu hết các nước phát triển, có tới 50% dân số tham gia giáo dục bậc đại học tại một thời điểm nào đó trong cuộc sống của họ.

Chọn D 


Câu 2:

But for his kind support, I _______. 

Xem đáp án

Kiến thức: Câu điều kiện loại 3

Giải thích:

Cấu trúc câu điều kiện loại 3: If + S + had V.p.p, S + would have V.p.p

= But for + N, S + would have V.p.p: Nếu không có … thì …

Tạm dịch: Nếu không có sự giúp đỡ đầy tử tế của anh ấy, tôi sẽ không thành công.

Chọn A


Câu 3:

- Jean: “Why didn’t you tell me about the plans for the merge?”

- Jack: “I would have told you _______.”

Xem đáp án

Kiến thức: Câu điều kiện loại 3

Giải thích:

Cấu trúc câu điều kiện loại 3: If + S + had V.p.p, S + would have V.p.p

Đảo ngữ: Had + S + V.p.p, S + would have V.p.p

S + ask + O + to V: yêu cầu ai làm gì

Chọn B


Câu 4:

This year, so far, we ________ 28,000 dollars and are still counting

Xem đáp án

Kiến thức: Thì hiện tại hoàn thành

Giải thích:

- Dấu hiệu: so far (cho đến nay) => dùng thì hiện tại hoàn thành

- Cấu trúc: S + have/has + V.p.p

- Ngữ cảnh: … chúng tôi đã huy động được 28, 000 đô … => sử dụng cấu trúc thì hiện tại hoàn thành ở thể chủ động

Tạm dịch: Năm nay, cho đến nay, chúng tôi đã huy động được 28.000 đô la và vẫn đang tiếp tục tính.

Chọn C 


Câu 5:

It is now over seventy years since Lindbergh _______ across the Atlantic

Xem đáp án

Kiến thức: Thì quá khứ đơn

Giải thích:

since: từ khi (nhấn mạnh sự việc xảy ra trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại, được sử dụng với thì hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành hoặc thì hiện tại đơn trong mệnh đề chính)

Cấu trúc: since + S + V.ed/ V2

Tạm dịch: Tính đến nay đã hơn bảy mươi năm kể từ khi Lindbergh bay qua Đại Tây Dương.

Chọn B 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Nguyễn Thị Xuyên

Bình luận


Bình luận