ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 – LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH (Đề 19)

  • 63995 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges. 

Bob: “Our team has just won the last football match.”

- Peter : “_________________________” 

Xem đáp án

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

Giải thích:

Bob: “Đội của chúng tôi vừa thắng trận bóng cuối cùng.”

Peter: “_________________________”

   A. Vâng, tôi đoán là nó rất tốt.                      B. Ôi, điều đó thật bất ngờ.

   C. Vâng, đó là niềm vui của chúng tôi.          D. Ý kiến hay. Cảm ơn về tin tức đó.

Các phương án A, C, D không phù hợp về nghĩa.

Chọn B


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges. 

This is the communicative exchange at an electric shop.

- The shop assistant. “This is my last portable CD player. I’ll let you have it for sixty dollars.”

- Steven: “ _________________?”

Xem đáp án

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

Giải thích:

Đây là một cuộc giao tiếp qua lại tại một cửa hàng điện.

Trợ lý cửa hàng: “Đây là máy nghe nhạc CD cầm tay cuối cùng. Tôi sẽ để lại cho bạn với giá 60 đô la.”

Steven: “ _________________?”

   A. Bạn có thể đưa cho tôi 50 đô la được không?

   B. Bạn có thể cho tôi biết loại nhạc yêu thích của bạn không?

   C. Bạn có thể giảm giá cho tôi được không?

   D. Bạn có thể cho tôi đĩa CD cuối cùng của bạn không?

Các phương án A, C, D không phù hợp về nghĩa.

Chọn C


Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following question. 

Solution to the problem of how to dispose of excess rubbish must find

Xem đáp án

Kiến thức: Câu bị động

Giải thích:

Chủ ngữ là “Solution – giải pháp” nên câu mang hàm nghĩa bị động.

Cấu trúc bị động với động từ khuyết thiếu: must be + PP

Sửa: must find => must be found

Tạm dịch: Giải pháp cho vấn đề làm thế nào để xử lý rác thải phải được tìm ra.

Chọn C 


Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following question. 

A food additive is any chemical that food manufactures intentional add to their products

Xem đáp án

Kiến thức: Từ loại

Giải thích:

“food manufactures” là chủ ngữ của mệnh đề sau “that”. Sau chủ ngữ và trước động từ chính “add” của mệnh đề phải là một trạng từ.

Sửa: intentional => intentionally

Tạm dịch: Phụ gia thực phẩm là bất kỳ hóa chất nào mà các nhà sản xuất thực phẩm cố ý thêm vào sản phẩm của họ.

Chọn A 


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following question. 

A paragraph is a portion of a text consists of one or more sentences related to the same idea. 

Xem đáp án

Kiến thức: Rút gọn mệnh đề quan hệ

Giải thích:

Dùng hiện tại phân từ (V_ing) để rút gọn cho mệnh đề quan hệ mang nghĩa chủ động.

Câu đầy đủ: A paragraph is a portion of a text which consists of one or more sentences related to the same idea.

Câu rút gọn: A paragraph is a portion of a text consisting of one or more sentences related to the same idea.

Sửa: consists of => consisting of

Tạm dịch: Một đoạn văn là một phần của một bài văn ngắn mà bao gồm một hoặc nhiều câu có liên quan đến một chủ đề giống nhau.

Chọn A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Nguyễn Thị Xuyên

Bình luận


Bình luận