ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 – LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH (Đề 11)

  • 63994 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 

Xem đáp án

Kiến thức: Phát âm “-ea”

Giải thích:

bread /bred/                                                      dream /dri:m/

cream /kri:m/                                                    clean /kli:n/

Phần gạch chân câu A được phát âm là /e/ còn lại là /i:/

Chọn A


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 

Xem đáp án

Kiến thức: Phát âm “-es”

Giải thích:

Phát âm là /s/ khi từ có tận cùng bằng các phụ âm vô thanh: /θ/, /p/, /k/, /f/, /t/.

Phát âm là /iz/ khi từ có tận cùng là các âm: /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/.

Phát âm là /z/ khi các từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm hữu thanh còn lại.

dislikes /dis'laiks/                                             exchanges /iks't∫eindʒiz/

completes /kəm'pli:ts/                                       escapes /i'skeips/

Phần gạch chân câu B được phát âm là /iz/ còn lại là /s/

Chọn B 


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Kiến thức: Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Giải thích:

company /'kʌmpəni/                                         instrument /ˈɪnstrəmənt/

business /'biznis/                                              adventure /əd'vent∫ə/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là thứ nhất

Chọn D


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Kiến thức: Trọng âm của từ có 2 âm tiết

Giải thích:

suffer /'sʌfə[r]/                                                 differ /'difə[r]/

prefer /pri'fə:[r]/                                               offer /'ɒfə[r]/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là thứ nhất

Chọn C


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 

She hasn’t read any technological books or articles on the subject for a long time. She’s afraid that she may be________ with recent developments. 

Xem đáp án

Kiến thức: Cụm từ

Giải thích:

out of touch with sth: không có thông tin, không có tin tức về cái gì

out of condition: không vừa

out of reach: ngoài tầm với

out of the question: không thể, không khả thi

Tạm dịch: Cô đã không đọc bất kỳ cuốn sách công nghệ hoặc bài viết về chủ đề này trong một thời gian dài. Cô ấy sợ rằng cô ấy có thể không có thông tin về những phát triển gần đây.

Chọn A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Nguyễn Thị Xuyên

Bình luận


Bình luận