Câu hỏi:

30/03/2020 108

Đun nóng 0,08 mol hỗn hợp E gồm hai peptit X (CxHyOzN6) và Y (CnHmO6Nt) cần dùng 300 ml dung dịch NaOH 1,5M chỉ thu được dung dịch  chứa a mol muối của glyxin và b mol muối của alanin. Mặt khác, đốt cháy 60,90 gam E trong O2 vừa đủ thu được hỗn hợp CO2, H2O, N2, trong đó tổng khối lượng của CO2 và H2O là 136,14 gam. Giá trị a : b là

Trả lời:

Chọn C.

nCxHyOzN6 (hex apeptit: (A)6)=XnCmHnO6Nt (pentapeptit: (A')5)=Y

x+y=0.086x+5y=0.45x=0.05y=0.06

Chuyển (A)6, (A')5 thành n-peptit:

(A)6 + 2H2O  3(A)2

mol: 0.05  0.1

2(A')5 + 3H2O  5(A')2mol: 0.03  0.045

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tên gốc - chức của (CH3)2NC­2H5

Xem đáp án » 30/03/2020 3,140

Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn m gam este đơn chức X cần vừa đủ 20,16 lít O2, sản phẩm thu được gồm 17,92 lít CO2 và 7,2 gam H2O (các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Mặt khác, khi thuỷ phân X trong môi trường kiềm thì thu được 2 muối. Có bao nhiêu công thức cấu tạo thoả mãn tính chất của X là

Xem đáp án » 30/03/2020 2,855

Câu 3:

Công thức chung của este tạo bởi ancol thuộc dãy đồng đẳng của ancol etylic và axit thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic là công thức nào sau đây ?

Xem đáp án » 30/03/2020 2,488

Câu 4:

Nhận xét nào sau đây sai ?

Xem đáp án » 30/03/2020 2,401

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là sai:

Xem đáp án » 30/03/2020 2,309

Câu 6:

X là este 2 chức, đun nóng m gam X với 100 ml dung dịch NaOH 2M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Để trung hòa lượng NaOH dư cần 40 ml dung dịch HCl 1M. Làm bay hơi cẩn thận dung dịch sau khi trung hòa, thu được 7,36 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức (Y), (Z) và 15,14 gam hỗn hợp 2 muối khan, trong đó có một muối của axit cacboxylic (T). Kết luận nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 30/03/2020 2,078

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »