Ôn luyện hóa hữu cơ 12 cực hay có lời giải (Đề số 06)

  • 5607 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Chọn C.

Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các alpha-amino axit.


Câu 4:

Đun nóng 0,08 mol hỗn hợp E gồm hai peptit X (CxHyOzN6) và Y (CnHmO6Nt) cần dùng 300 ml dung dịch NaOH 1,5M chỉ thu được dung dịch  chứa a mol muối của glyxin và b mol muối của alanin. Mặt khác, đốt cháy 60,90 gam E trong O2 vừa đủ thu được hỗn hợp CO2, H2O, N2, trong đó tổng khối lượng của CO2 và H2O là 136,14 gam. Giá trị a : b là

Xem đáp án

Chọn C.

nCxHyOzN6 (hex apeptit: (A)6)=XnCmHnO6Nt (pentapeptit: (A')5)=Y

x+y=0.086x+5y=0.45x=0.05y=0.06

Chuyển (A)6, (A')5 thành n-peptit:

(A)6 + 2H2O  3(A)2

mol: 0.05  0.1

2(A')5 + 3H2O  5(A')2mol: 0.03  0.045


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận