Ôn luyện hóa hữu cơ 12 cực hay có lời giải (Đề số 10)

  • 5495 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Khi thủy phân tripeptit: H2N-CH(CH3)CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH sẽ tạo ra các a - amino axit nào ?

Xem đáp án

Chọn C

H2NCH2COOH, CH3CH(NH2)COOH


Câu 2:

Cho sơ đồ phản ứng:      

(1)  X (C5H8O2) + NaOH → X1 (muối) + X2

(2)  Y (C5H8O2) + NaOH → Y1 (muối) + Y2

Biết X1 và Y1 có cùng số nguyên tử cacbon; X1 có phản ứng với nước brom, còn Y1 thì không. Tính chất hóa học nào giống nhau giữa X2 và Y2?

Xem đáp án

Chọn D

Bị oxi hóa bởi O2 (xúc tác) thành axit cacboxylic


Câu 3:

Cho 28,8 gam hỗn hợp X gồm ancol etylic và axit axetic tác dụng với Na dư thu được 6,16 lít H2 (đktc). Khi đun nóng 28,8 gam hỗn hợp X có H2SO4 đặc (xúc tác) thu được 17,6 gam este. Tính % về khối lượng mỗi chất trong X và hiệu suất của phản ứng este hóa?

Xem đáp án

Chọn B

47,92% C2H5OH; 52,08% CH3COOH và hiệu suất 80%


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận