Ôn luyện hóa hữu cơ 12 cực hay có lời giải (Đề số 03)

  • 5608 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Chọn D

Amino axit thuộc loại hợp chất hữu cơ tạp chức


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận