Ôn luyện hóa hữu cơ 12 cực hay có lời giải (Đề số 01)

  • 12768 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Chọn A

Trong phân tử đipeptit mạch hở có hai liên kết peptit


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận