Câu hỏi:

30/03/2020 233

Thực hiện các phản ứng sau đây:

Số phản ứng tạo ra đơn chất là:

Trả lời:

Chọn đáp án B

Số phản ứng tạo ra đơn chất là: (1), (2), (3), (4), (5), (8)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các thí nghiệm sau:

(1) Sục SO3 vào dung dịch BaCl2                  (2) Cho SO2 vào dung dịch Ba(OH)2

(3) Cho dung dịch KOH vào dung dịch Ba(HCO3)2                         (4) Cho dung dịch H2S vào dung dịch FeCl2

(5) Cho NH3 dư vào dung dịch AlCl3

Số thí nghiệm thu được kết tủa là

Xem đáp án » 30/03/2020 2,793

Câu 2:

Cho các chất: andehit acrylic, axit fomic, phenol, poli etilen, stiren, toluen, vinyl axetilen. Số chất có khả năng tham gia phản ứng cộng với dung dịch nước brom là ?

Xem đáp án » 30/03/2020 1,086

Câu 3:

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Sục H2S vào dung dịch K2Cr2O7 trong H2SO4 loãng.

(2) Cho CaC2 vào dd HCl dư.

(3) Cho nước vôi trong vào nước có tính cứng toàn phần.

(4) Cho xà phòng vào nước cứng.

(5) Sục SO2 vào dung dịch BaCl2

(6) Cho supephotphat kép vào nước vôi trong.

Số thí nghiệm có kết tủa xuất hiện là

Xem đáp án » 30/03/2020 953

Câu 4:

Cho các chất hoặc dung dịch sau đây

(1) dung dịch Al(NO3)3 + dung dịch Na2S

(2) dung dịch AlCl3 + dung dịch Na2CO3 (đun nóng)

(3) Al + dung dịch NaOH

(4) dung dịch AlCl3 + dung dịch NaOH

(5) dung dịch NH3 + dung dịch AlCl3

(6) dung dịch NH4Cl + dung dịch NaAlO2

(7) dung dịch Na2CO3 + dung dịch FeCl2

Số phản ứng tạo khí là

Xem đáp án » 30/03/2020 803

Câu 5:

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho Na vào dung dịch CuSO4.

(b) Cho Ba vào dung dịch H2SO4.

(c) Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3.

(d) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch H2SO4 loãng.

(e) Cho bột Fe vào dung dịch FeCl3 dư.

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm thu được kết tủa là

Xem đáp án » 30/03/2020 661

Câu 6:

Cho các phát biểu sau: Anđehit chỉ thể hiện tính khử; Anđehit phản ứng với H2 (xúc tác Ni, to) tạo ra ancol bậc 1; Axit axetic không tác dụng được với Cu(OH)2; Oxi hóa etilen là phương pháp hiện đại để sản xuất anđehit axetic; Nguyên liệu để sản xuất axit axetic theo phương pháp hiện đại là metanol. Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 30/03/2020 540

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »