900 bài ôn tập rèn luyện lý thuyết tổng hợp môn hóa học (P15)

  • 5264 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho dung dịch (riêng biệt) các chất sau: axit malonic; axit acrylic; axit axetic; vinyl axetat; saccarozơ; glucozơ, fructozơ, etyl fomat; o-crezol; axit fomic; but-3-en-1,2-diol và anđehit axetic. Số dung dịch vừa mất màu dung dịch nước brom, vừa phản ứng với Cu(OH)2/NaOH (trong điều kiện thích hợp) là:

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Số dung dịch vừa mất màu dung dịch nước brom, vừa phản ứng với Cu(OH)2/NaOH (trong điều kiện thích hợp) là:

axit acrylic; glucozơ, etyl fomat; axit fomic; but-3-en-1,2-diol và anđehit axetic.

Lưu ý: Axit malonic có công thức CH2(COOH)2.


Câu 3:

Thực hiện các phản ứng sau đây:

Số phản ứng tạo ra đơn chất là:

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Số phản ứng tạo ra đơn chất là: (1), (2), (3), (4), (5), (8)


Câu 4:

Cho các phản ứng sau:

Xem đáp án

Chọn đáp án A

(1), (2), (3), (5), (6), (7), (8)


Câu 5:

Cho các dung dịch sau: Na2CO3, BaCl2, Na3PO4, Ca(OH)2, HCl, CH3COONa, (NH4)2SO4, AlCl3, K2SO4, NaCl, KHSO4, K2CO3. Chọn kết luận đúng trong các kết luận sau:

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

5 tháng trước

Nguyễn Thị Thu Trang

L

4 tháng trước

Lê Phước Tuyền

Bình luận


Bình luận