900 bài ôn tập rèn luyện lý thuyết tổng hợp môn hóa học (P13)

  • 5164 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4 loãng. (2) Cho hơi ancol etylic đi qua bột CuO nung nóng.

(3) Sục khí etilen vào dung dịch Br2 trong CCl4.

(4) Cho dung dịch glucozơ vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng.

(5) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng. (6) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2.

(7) Cho FeS vào dung dịch HCl.                    (8) Cho Si vào dung dịch NaOH đặc, nóng.

(9) Cho Cr vào dung dịch KOH                    (10) Nung NaCl ở nhiệt độ cao.

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hóa-khử là:

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Các thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hóa-khử là:

(1) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4 loãng.

(2) Cho hơi ancol etylic đi qua bột CuO nung nóng.

(3) Sục khí etilen vào dung dịch Br2 trong CCl4.

(4) Cho dung dịch glucozơ vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng.

(5) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng.

(6) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2.

(8) Cho Si vào dung dịch NaOH đặc, nóng.


Câu 3:

Cho các phương trình phản ứng:

(1) dung dịch FeCl2 + dung dịch AgNO3 dư 

Trong các phản ứng trên, số phản ứng tạo đơn chất là:

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Các phản ứng tạo ra đơn chất là:

(1) dung dịch FeCl2 + dung dịch AgNO3 Cho ra Ag


Câu 4:

Cho các cặp dung dịch sau:

(1) NaAlO2 và AlCl3 ;            (2) NaOH và NaHCO3;

(3) BaCl2 và NaHCO3 ;           (4) NH4Cl và NaAlO2 ;

(5) Ba(AlO2)2 và Na2SO4;       (6) Na2CO3 và AlCl3

(7) Ba(HCO3)2 và NaOH.       (8) CH3COONH4 và HCl

(9) KHSO4 và NaHCO3          (10) FeBr3 và K2CO3

Số cặp trong đó có phản ứng xảy ra là:

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Các cặp có phản ứng là:

(1) NaAlO2 và AlCl3 ;            (2) NaOH và NaHCO3;

                                             (4) NH4Cl và NaAlO2 ;

(5) Ba(AlO2)2 và Na2SO4;       (6) Na2CO3 và AlCl3

(7) Ba(HCO3)2 và NaOH.       (8) CH3COONH4 và HCl

(9) KHSO4 và NaHCO3   (10) FeBr3 và K2CO3


Câu 5:

Cho các chất sau:

KHCO3; (NH4)2CO3; H2ZnO2; Al(OH)3; Pb(OH)2; Sn(OH)2; Cr(OH)3; Cu(OH)2; Al, Zn.

Số chất lưỡng tính là

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Các chất lưỡng tính là:

KHCO3; (NH4)2CO3; H2ZnO2; Al(OH)3; Pb(OH)2; Sn(OH)2; Cr(OH)3; Cu(OH)2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

4 tháng trước

Nguyễn Thị Thu Trang

L

4 tháng trước

Lê Phước Tuyền

Bình luận


Bình luận