900 bài ôn tập rèn luyện lý thuyết tổng hợp môn hóa học (P16)

  • 5186 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Khi cho Na dư vào dung dịch Fe2(SO4)3, FeCl2, AlCl3 thì có hiện tượng xảy ra ở cả 3 cốc là.

Xem đáp án

Chọn đáp án B

A. có kết tủa                     Chưa chắc đã có Al(OH)3                       

B. có khí thoát ra              Chuẩn

C. có kết tủa rồi tan           Các kết tủa của sắt không tan             

     D. không có hiện tượng gì      Vô lý


Câu 2:

Cho các chất sau:        CH3-CHOH-CH3 (1),  (CH3)3C-OH (2),

(CH3)2CH-CH2OH (3), CH3COCH2CH2OH (4),    CH3CHOHCH2OH (5).

Chất nào bị oxi hóa bởi CuO tạo ra sản phẩm có phản ứng tráng bạc?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

CH3-CHOH-CH3 (1),          Cho xeton

(CH3)3C-OH (2),                  Không oxi hóa được                           

(CH3)2CH-CH2OH (3),             Cho anđehit

CH3COCH2CH2OH (4),            Cho anđehit

CH3CHOHCH2OH (5).             Cho anđehit


Câu 5:

Cho các chất sau: dd Fe(NO3)2, dd HCl, dd KMnO4, dd Cl2, dd NaBr, dd AgNO3. Cho các chất phản ứng với nhau từng đôi một, số trường hợp xảy ra phản ứng là:

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Với dd Fe(NO3)2 có các TH xảy ra phản ứng là: dd HCl, dd KMnO4, dd Cl2, dd AgNO3

Với dd HCl có: dd AgNO3, dd KMnO4

Với dd KMnO4 có: NaBr

Với dd Cl2 có: dd NaBr, AgNO3

Với dd NaBr có: AgNO3


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

5 tháng trước

Nguyễn Thị Thu Trang

L

4 tháng trước

Lê Phước Tuyền

Bình luận


Bình luận