900 bài ôn tập rèn luyện lý thuyết tổng hợp môn hóa học (P14)

  • 5165 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho các phát biểu sau:

(1) Các nguyên tố thuộc nhóm IA là kim loại kiềm.

(2) Các muối của Fe3+ chỉ thể hiện tính oxi hóa.

(3) Với đơn chất là phi kim chất nào có độ âm điện lớn hơn thì hoạt động mạnh hơn chất có độ âm điện nhỏ hơn.

(4) Có thể điều chế Al bằng cách điện phân nóng chảy muối AlCl3.

(5) Thạch cao nung có thể được dùng để đúc tượng và bó bột khi gãy xương.

Số đáp án đúng là:

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Cho các phát biểu sau:

(1) Các nguyên tố thuộc nhóm IA là kim loại kiềm.

          Sai. Vì Hidro không phải kim loại.

(2) Các muối của  chỉ thể hiện tính oxi hóa.

          Sai. Muối FeCl3 có thể vừa thể hiện tính oxi hóa và khử.

(3) Với đơn chất là phi kim chất nào có độ âm điện lớn hơn thì hoạt động mạnh hơn chất có độ âm điện nhỏ hơn.

          Sai. Ví dụ như nito và phốt pho thì P hoạt động hơn N.

(4) Có thể điều chế Al bằng cách điện phân nóng chảy muối AlCl3.

          Sai. AlCl3 là chất rất dễ bị thăng hoa khi bị tác động bởi nhiệt nên không điện phân nóng chảy AlCl3 được

(5) Thạch cao nung có thể được dùng để đúc tượng và bó bột khi gãy xương. (chuẩn)


Câu 3:

Trong các thí nghiệm sau:

(1) Sục etilen vào dung dịch brom trong CCl4.

(2) Cho phenol vào dung dịch đun nóng chứa đồng thời HNO3 đặc và H2SO4 đặc.

(3) Cho axit stearic vào dung dịch Ca(OH)2.

(4) Cho phenol vào nước brom.

(5) Cho anilin vào nước brom.

(6) Cho glyxylalanin vào dung dịch NaOH loãng, dư.

(7) Cho HCOOH vào dung dịch AgNO3/NH3.

Số thí nghiệm có kết tủa xuất hiện là

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Các thí nghiệm có kết tủa là:

(2) Cho phenol vào dung dịch đun nóng chứa đồng thời HNO3 đặc và H2SO4 đặc.

(3) Cho axit stearic vào dung dịch Ca(OH)2.

(4) Cho phenol vào nước brom.

(5) Cho anilin vào nước brom.

     (7) Cho HCOOH vào dung dịch AgNO3/NH3.


Câu 5:

Cho các phát biểu sau:

(1) Trong phản ứng hóa học thì phản ứng nhiệt phân là phản ứng oxi hóa khử.

(2) Supe photphat kép có thành phần chỉ gồm Ca(H2PO4)2.

(3) Amophot là một loại phân hỗn hợp.

(4) Có thể tồn tại dung dịch có các chất: Fe(NO3)2, H2SO4, NaCl.

(5) Đổ dung dịch chứa NH4Cl vào dung dịch chứa NaAlO2 thấy kết tủa xuất hiện.

(6) Những chất tan hoàn toàn trong nước là những chất điện ly mạnh.

(7) Chất mà tan trong nước tạo thành dung dịch dẫn được điện là chất điện ly.

(8) Cho khí Cl2 qua giấy tẩm quỳ tím ẩm (màu tím) thấy giấy biến thành màu đỏ.

Số phát biểu đúng là:

Xem đáp án

Chọn đáp án D

(1) Trong phản ứng hóa học thì phản ứng nhiệt phân là phản ứng oxi hóa khử.

Sai.Ví dụ CaCO3tpCaO + CO2

(2) Supe photphat kép có thành phần chỉ gồm Ca(H2PO4)2.

Đúng. Theo SGK lớp 11.

(3) Amophot là một loại phân hỗn hợp.

Sai. Amophot là một loại phân phức hợp.

(4) Có thể tồn tại dung dịch có các chất: Fe(NO3)2, H2SO4, NaCl.

Sai.Vì có phản ứng 3Fe2++NO3-+4H+3Fe3++NO+2H2O

(5) Đổ dung dịch chứa NH4Cl vào dung dịch chứa NaAlO2 thấy kết tủa xuất hiện.

Đúng.Vì NH4+ thủy phân ra môi trường chứa H+.

(6) Những chất tan hoàn toàn trong nước là những chất điện ly mạnh.

Sai. Ví dụ như ancol CH3OH, C2H5OH ...

(7) Chất mà tan trong nước tạo thành dung dịch dẫn được điện là chất điện ly.

Sai.Ví dụ như CaO, Na tan trong nước tạo dung dịch dẫn điện nhưng không phải chất điện ly.

(8) Cho khí Cl2 qua giấy tẩm quỳ tím ẩm (màu tím) thấy giấy biến thành màu đỏ.

          Sai.Clo có tính tẩy màu rất mạnh làm rất quỳ biến thành màu trắng.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

4 tháng trước

Nguyễn Thị Thu Trang

L

4 tháng trước

Lê Phước Tuyền

Bình luận


Bình luận