Câu hỏi:

30/03/2020 539

Trong các thí nghiệm sau:

(1) Sục etilen vào dung dịch brom trong CCl4.

(2) Cho phenol vào dung dịch đun nóng chứa đồng thời HNO3 đặc và H2SO4 đặc.

(3) Cho axit stearic vào dung dịch Ca(OH)2.

(4) Cho phenol vào nước brom.

(5) Cho anilin vào nước brom.

(6) Cho glyxylalanin vào dung dịch NaOH loãng, dư.

(7) Cho HCOOH vào dung dịch AgNO3/NH3.

Số thí nghiệm có kết tủa xuất hiện là

Trả lời:

Chọn đáp án D

Các thí nghiệm có kết tủa là:

(2) Cho phenol vào dung dịch đun nóng chứa đồng thời HNO3 đặc và H2SO4 đặc.

(3) Cho axit stearic vào dung dịch Ca(OH)2.

(4) Cho phenol vào nước brom.

(5) Cho anilin vào nước brom.

     (7) Cho HCOOH vào dung dịch AgNO3/NH3.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các chất: FeS; Cu2S; FeSO4; H2S; Ag, Fe, KMnO4; Na2SO3; Fe(OH)2. Số chất có thể phản

ứng với H2SO4 đặc nóng tạo ra SO2 là:

Xem đáp án » 30/03/2020 2,871

Câu 2:

Cho các chất: axetandehit, benzen, toluen, stiren, propilen, axetilen. Số chất làm mất màu thuốc tím ở nhiệt độ thường là:

Xem đáp án » 30/03/2020 1,354

Câu 3:

Cho Ba vào các dung dịch riêng biệt sau đây: NaHCO3; CuSO4; (NH4)2CO3; NaNO3; AgNO3; NH4NO3. Số dung dịch tạo kết tủa là:

Xem đáp án » 30/03/2020 1,320

Câu 4:

Để nhận biết các khí: CO2, SO2, H2S, N2 cần dùng các dung dịch:

Xem đáp án » 30/03/2020 1,209

Câu 5:

Số đồng phân là ancol thơm ứng với CTPT C9H12O là:

Xem đáp án » 30/03/2020 983

Câu 6:

Phương pháp nhận biết nào không đúng?

Xem đáp án » 30/03/2020 848

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »