Câu hỏi:

03/04/2020 429

Cho 8,3 gam hỗn hợp Al, Fe vào 300 ml dung dịch HCl 1M và H2SO4 0,5M, thu được dung dịch X và thấy thoát ra 5,6 lít H2 (đktc). Tính thể tích dung dịch NaOH 1M cần cho vào dung dịch X để thu được kết tủa có khối lượng lớn nhất ?

Trả lời:

Đáp án D

Trong dung dịch axit, ta có :

nCl-=nHCl=0,3 mol

nSO42-=nH2SO4=0,15 mol

Sơ đồ phản ứng :

Cho NaOH vào X để thu được kết tủa lớn nhất thì dung dịch sau phản ứng chỉ còn các ion Na+, Cl-  SO42-.

Áp dụng bảo toàn điện tích trong dung dịch sau phản ứng và bảo toàn nguyên tố Na, ta có :

nNaOH=nNa+=nCl-+2nSO42-= 0,6 mol

Vdd NaOH 1M= 0,6 lit = 600ml

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

16,9 gam hỗn hợp Na, Al hòa tan hết vào nước dư, thu được dung dịch X. Cho X phản ứng vừa hết 0,8 mol HCl, thu được 7,8 gam kết tủa và dung dịch Y. Tính khối lượng Al ban đầu.

Xem đáp án » 03/04/2020 4,111

Câu 2:

Cho 200 ml dung dịch gồm KOH 1M và NaOH 0,75M vào 100 ml dung dịch AlCl31M. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Xem đáp án » 03/04/2020 3,929

Câu 3:

Hòa tan hoàn toàn 11,5 gam Na vào 400 ml dung dịch HCl có nồng độ x (mol/l), thu được dung dịch Y. Dung dịch Y hòa tan vừa đủ 8,1 gam bột Al, thu được dung dịch Z làm quỳ tím hóa xanh. Giá trị của x là

Xem đáp án » 03/04/2020 3,026

Câu 4:

Dung dịch X chứa 0,15 mol Fe3+; x mol Al3+; 0,25 mol SO42- và y mol Cl-. Cho 710 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào dung dịch X thu được 92,24 gam kết tủa. Giá trị của x và y lần lượt là :

Xem đáp án » 03/04/2020 1,722

Câu 5:

X là dung dịch NaOH C%. Lấy 18 gam X hoặc 74 gam X tác dụng với 400 ml AlCl3 0,1M  thì lượng kết tủa vẫn như nhau. Giá trị của C là :

Xem đáp án » 03/04/2020 1,408

Câu 6:

Cho hỗn hợp X gồm x mol NaOH và y mol BaOH2 từ từ vào dung dịch chứa z mol AlCl3 thấy kết tủa xuất hiện, kết tủa tăng dần và tan đi một phần. Lọc thu đựơc m gam kết tủa. Giá trị của m là :

Xem đáp án » 03/04/2020 1,065

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »