PHẢN ỨNG CỦA ION Al3+, Zn2+ VỚI DUNG DỊCH KIỀM BẰNG PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH

  • 2227 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 32 phút

Câu 1:

Cho 8,3 gam hỗn hợp Al, Fe vào 300 ml dung dịch HCl 1M và H2SO4 0,5M, thu được dung dịch X và thấy thoát ra 5,6 lít H2 (đktc). Tính thể tích dung dịch NaOH 1M cần cho vào dung dịch X để thu được kết tủa có khối lượng lớn nhất ?

Xem đáp án

Đáp án D

Trong dung dịch axit, ta có :

nCl-=nHCl=0,3 mol

nSO42-=nH2SO4=0,15 mol

Sơ đồ phản ứng :

Cho NaOH vào X để thu được kết tủa lớn nhất thì dung dịch sau phản ứng chỉ còn các ion Na+, Cl-  SO42-.

Áp dụng bảo toàn điện tích trong dung dịch sau phản ứng và bảo toàn nguyên tố Na, ta có :

nNaOH=nNa+=nCl-+2nSO42-= 0,6 mol

Vdd NaOH 1M= 0,6 lit = 600ml


Câu 2:

Hòa tan hoàn toàn 11,5 gam Na vào 400 ml dung dịch HCl có nồng độ x (mol/l), thu được dung dịch Y. Dung dịch Y hòa tan vừa đủ 8,1 gam bột Al, thu được dung dịch Z làm quỳ tím hóa xanh. Giá trị của x là

Xem đáp án

Đáp án A

Dung dịch Z làm quỳ tím hóa xanh, chứng tỏ Z chứa ion AlO2-.  Suy ra dung dịch Y chứa NaCl và NaOH. Sơ đồ phản ứng :

Theo bảo toàn nguyên tố Na, Al và bảo toàn điện tích trong dung dịch Z, ta có:


Câu 3:

Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2SO43 và 0,1 mol H2SO4 đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là :

Xem đáp án

Đáp án C

Bản chất phản ứng là :

Lượng NaOH dùng nhiều nhất để tạo ra 0,1 mol AlOH3 khi xảy ra cả phản ứng (3). Suy ra dung dịch sau phản ứng có chứa các ion SO42-, Na+, AlOH4-

Trong đó :

nSO42-=nH2SO4+3nAl2so43=0,4 mol

nAlOH4-=nAl3+-nAlOH3=2nAl2(SO4)3-nAlOH3=0,1 mol

Áp dụng bảo toàn điện tích cho dung dịch sau phản ứng, ta có :

nNaOH=nNa+=nAlOH4-+2nSO42-=0,9 mol

Vdd NaOH 2M=0,45 lit


Câu 4:

Hoà tan 0,54 gam Al trong 0,5 lít dung dịch H2SO4 0,1M, thu được dung dịch X. Thêm V lít dung dịch NaOH 0,1M cho đến khi kết tủa tan một phần. Nung kết tủa thu được đến khối lượng không đổi ta được chất rắn nặng 0,51 gam. V có giá trị là :

Xem đáp án

Đáp án A

Sơ đồ phản ứng :

Xét toàn bộ quá trình phản ứng, ta thấy dung dịch thu được chứa các ion :

SO42-, Na+, AlOH4-

Ta có :

= 0,5.0,1 = 0,05 mol

Áp dụng bảo toàn điện tích cho dung dịch sau phản ứng và bảo toàn nguyên tố Na, ta có :

= 0,11 mol

= 1,1 lít


Câu 5:

Cho 200 ml dung dịch gồm KOH 1M và NaOH 0,75M vào 100 ml dung dịch AlCl31M. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án A

Dung dịch sau phản ứng chắc chắn có chứa các ion K+, Na+, Cl-. Mặt khác, nK++nNa+>nCl-, suy ra dung dịch sau phản ứng còn chứa ion âm, đó là AlOH4-. Theo bảo toàn điện tích, ta có :

= 0,05 mol


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận