Câu hỏi:

03/04/2020 609

Hai hiđrocacbon X và Y đều có công thức phân tử C6H6, X có mạch cacbon không nhánh. X làm mất màu dung dịch nước brom và dung dịch thuốc tím ở điều kiện thường. Y không tác dụng với 2 dung dịch trên ở điều kiện thường nhưng tác dụng được với H2 dư tạo ra Z có công thức phân tử C6H12. X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư tạo ra C6H4Ag2. X và Y là :

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có 4 tên gọi : o-xilen; o-đimetylbenzen; 1,2-đimetylbenzen; etylbenzen. Đó là tên của mấy chất ?

Xem đáp án » 03/04/2020 8,738

Câu 2:

Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường?

Xem đáp án » 03/04/2020 8,088

Câu 3:

Để phân biệt được các chất hex-1-in, toluen, benzen ta dùng 1 thuốc thử duy nhất là

Xem đáp án » 03/04/2020 6,643

Câu 4:

Chất nào sau đây không thể chứa vòng benzen ?

Xem đáp án » 03/04/2020 2,211

Câu 5:

Dùng 39 gam C6H6 điều chế toluen. Khối lượng toluen tạo thành là :

Xem đáp án » 03/04/2020 2,021

Câu 6:

Cho các chất sau : etylbenzen; p-xilen; o-xilen; m-xilen; 1,3,5-trimetylbenzen; 1,2,4-trimetylbenzen. Số các chất đã cho khi tác dụng với clo (Fe, to) thu được tối đa 2 dẫn xuất monoclo là

Xem đáp án » 03/04/2020 2,018

Câu 7:

Cho các chất sau: metan (1); etilen (2); axetilen (3); benzen (4); stiren (5); toluen (6). Các chất có khả năng làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thích hợp là

Xem đáp án » 03/04/2020 1,950

Bình luận


Bình luận