Câu hỏi:

03/04/2020 990

Cho phản ứng sau:

C6H5-CH2-CH2-CH3  + KMnO4  +  H2SO4 C6H5COOH  +  CH3COOH + K2SO4  + MnSO4  +  H2O.

Xác định tổng hệ số các chất trong phương trình phản ứng. Biết rằng chúng là các số nguyên tối giản với nhau.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có 4 tên gọi : o-xilen; o-đimetylbenzen; 1,2-đimetylbenzen; etylbenzen. Đó là tên của mấy chất ?

Xem đáp án » 03/04/2020 8,738

Câu 2:

Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường?

Xem đáp án » 03/04/2020 8,088

Câu 3:

Để phân biệt được các chất hex-1-in, toluen, benzen ta dùng 1 thuốc thử duy nhất là

Xem đáp án » 03/04/2020 6,643

Câu 4:

Chất nào sau đây không thể chứa vòng benzen ?

Xem đáp án » 03/04/2020 2,211

Câu 5:

Dùng 39 gam C6H6 điều chế toluen. Khối lượng toluen tạo thành là :

Xem đáp án » 03/04/2020 2,021

Câu 6:

Cho các chất sau : etylbenzen; p-xilen; o-xilen; m-xilen; 1,3,5-trimetylbenzen; 1,2,4-trimetylbenzen. Số các chất đã cho khi tác dụng với clo (Fe, to) thu được tối đa 2 dẫn xuất monoclo là

Xem đáp án » 03/04/2020 2,019

Câu 7:

Cho các chất sau: metan (1); etilen (2); axetilen (3); benzen (4); stiren (5); toluen (6). Các chất có khả năng làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thích hợp là

Xem đáp án » 03/04/2020 1,950

Bình luận


Bình luận