Câu hỏi:

03/04/2020 321

Cho một hỗn hợp chứa benzen, toluen, stiren với nhiệt độ sôi tương ứng là 80oC, 110oC, 146oC. Để tách riêng các chất trên người ta dùng phương pháp

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có 4 tên gọi : o-xilen; o-đimetylbenzen; 1,2-đimetylbenzen; etylbenzen. Đó là tên của mấy chất ?

Xem đáp án » 03/04/2020 8,738

Câu 2:

Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường?

Xem đáp án » 03/04/2020 8,089

Câu 3:

Để phân biệt được các chất hex-1-in, toluen, benzen ta dùng 1 thuốc thử duy nhất là

Xem đáp án » 03/04/2020 6,647

Câu 4:

Chất nào sau đây không thể chứa vòng benzen ?

Xem đáp án » 03/04/2020 2,212

Câu 5:

Dùng 39 gam C6H6 điều chế toluen. Khối lượng toluen tạo thành là :

Xem đáp án » 03/04/2020 2,021

Câu 6:

Cho các chất sau : etylbenzen; p-xilen; o-xilen; m-xilen; 1,3,5-trimetylbenzen; 1,2,4-trimetylbenzen. Số các chất đã cho khi tác dụng với clo (Fe, to) thu được tối đa 2 dẫn xuất monoclo là

Xem đáp án » 03/04/2020 2,020

Câu 7:

Cho các chất sau: metan (1); etilen (2); axetilen (3); benzen (4); stiren (5); toluen (6). Các chất có khả năng làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thích hợp là

Xem đáp án » 03/04/2020 1,951

Bình luận


Bình luận