Câu hỏi:

13/04/2020 9,793

Khi thủy phân peptit có công thức sau: H2NCH(CH3)CONHCH2CONHCH2CONHCH2CONHCH(CH3)COOH thì sản phẩm thu được có tối đa bao nhiêu peptit có phản ứng màu biure? 

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

Peptit ban đầu là: Ala-Gly-Gly-Gly-Ala. Phản ứng màu biure chỉ xảy ra với peptit chứa ≥ 3 mắt xích.

các peptit thỏa mãn là: Ala-Gly-Gly; Gly-Gly-Gly; Gly-Gly-Ala; Ala-Gly-Gly-Gly; Gly-Gly-Gly-Ala.

có tối đa 5 peptit sản phẩm thỏa mãn chọn C.

Chú ý: Đề nói "sản phẩm" thì không tính peptit ban đầu.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nếu thủy phân không hoàn toàn pentapeptit Gly-Ala-Gly-Val-Ala thì thu được tối đa bao nhiêu đipeptit khác nhau? 

Xem đáp án » 13/04/2020 26,078

Câu 2:

Thủy phân hoàn toàn Gly-Ala trong môi trường axit HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được các sản phẩm là 

Xem đáp án » 13/04/2020 17,389

Câu 3:

Công thức cấu tạo của đipeptit mạch hở Ala-Ala là 

Xem đáp án » 04/04/2020 16,551

Câu 4:

Thủy phân không hoàn toàn tripeptit X mạch hở, thu được sản phẩm gồm Gly, Ala, Ala-Gly, Gly-Ala. Tripeptit X là 

Xem đáp án » 13/04/2020 10,913

Câu 5:

Thủy phân hoàn toàn tripeptit X, thu được glyxin và alanin. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là. 

Xem đáp án » 13/04/2020 8,146

Câu 6:

Peptit  X có công thức cấu tạo sau: Gly-Lys-Ala-Gly-Lys-Val. Thủy phân không hoàn toàn X có thể thu được tối đa bao nhiêu đipeptit? 

Xem đáp án » 13/04/2020 8,028

Bình luận


Bình luận