Câu hỏi:

28/08/2019 34,224

Việc chế tạo ra công cụ lao động giúp con người điều gì sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

Lời giải: Việc chế tạo ra công cụ lao động giúp con người tự sáng tạo ra lịch sử của mình.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lịch sử xã hội loài người được hình thành khi con người biết hoạt động nào dưới đây?

Xem đáp án » 28/08/2019 66,446

Câu 2:

Động lực nào dưới đây thúc đẩy con người không ngừng đấu tranh để cải tạo xã hội?

Xem đáp án » 28/08/2019 44,380

Câu 3:

Để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của xã hội, con người phải có yếu tố nào dưới đây?

Xem đáp án » 28/08/2019 41,765

Câu 4:

Yếu tố nào dưới đây là giá trị vật chất mà con người sáng tạo nên?

Xem đáp án » 28/08/2019 41,268

Câu 5:

Khẳng định nào dưới đây không đúng về vai trò chủ thể lịch sử của con người?

Xem đáp án » 28/08/2019 37,531

Câu 6:

Điều nào dưới đây xảy ra nếu con người ngừng sản xuất của cải vật chất?

Xem đáp án » 28/08/2019 34,011

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »