Câu hỏi:

29/08/2019 10,271

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng các chính sách của của chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh thực hiện trên lĩnh vực kinh tế?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) và Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (10/1930) là đều xác định đúng

Xem đáp án » 29/08/2019 20,644

Câu 2:

Luận cương chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương do ai soạn thảo?

Xem đáp án » 29/08/2019 20,231

Câu 3:

Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) đã ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam lớn nhất là trên lĩnh vực

Xem đáp án » 29/08/2019 14,084

Câu 4:

Nhận xét nào dưới đây về phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam là không đúng?

Xem đáp án » 29/08/2019 13,815

Câu 5:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nội dung trong Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương?

Xem đáp án » 29/08/2019 13,307

Câu 6:

Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam những năm 1929 – 1933 là mâu thuẫn giữa

Xem đáp án » 29/08/2019 12,749

Bình luận


Bình luận

Ngoc Bui
17:52 - 18/12/2019

Vì sao cuộc khủng hoảng khinh tế thế giới 1929-1933 laij có tác động ,ảnh hưởng đến việt nan

Bi Tây
08:14 - 27/02/2020

<p>Vì VN là thuộc dfiaj của Pháp</p>

Lee Remix
08:50 - 06/08/2020

Kinh tế việt nam gắn chặt với pháp

Đề thi liên quan

Xem thêm »