Câu hỏi:

05/09/2019 17,652

Phương án nào dưới đây là một trong những nội dung về quyền bình đẳng giữa các dân tộc?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Lời giải: Truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc đều được phát huy là một trong những nội dung về quyền bình đẳng giữa các dân tộc.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Việc đảm bảo tỷ lệ thaích hợp người dân tộc thiểu số trong các cơ quan quyền lực nhà nước là thể hiện

Xem đáp án » 05/09/2019 62,376

Câu 2:

Quyền bình đẳng giữa các dân tộc không bao gồm nội dung nào dưới đây ?

Xem đáp án » 05/09/2019 51,432

Câu 3:

Việc Nhà nước quy định tỷ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số trong các cơ quan dân cử thể hiện quyền bình đẳng về

Xem đáp án » 05/09/2019 30,616

Câu 4:

Nội dung nào dưới đây nói về quyền bình đẳng giữa các dân tộc về văn hóa?

Xem đáp án » 05/09/2019 30,325

Câu 5:

Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết là thể hiện các dân tộc đều bình đẳng về lĩnh vực nào dưới đây ?

Xem đáp án » 05/09/2019 28,034

Câu 6:

Việc nhà nước ưu tiên cộng điểm trong tuyển sinh đại học cho học sinh người dân tộc thiểu số là thể hiện

Xem đáp án » 05/09/2019 25,395

Câu 7:

Một trong các nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc là các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam

Xem đáp án » 05/09/2019 22,021

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK