Câu hỏi:

01/05/2020 25,512

Chất nào sau đây thuộc loại chất hữu cơ ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon trừ CO; CO2; axit cacbonic; muối cacbonat; cacbua kim loại… Vậy CH4 là hợp chất hữu cơ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mục đích của phân tích định lượng chất hữu cơ

Xem đáp án » 01/05/2020 11,692

Câu 2:

Oxi hóa hoàn toàn 6 gam chất hữu cơ X, thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Khối lượng nguyên tố oxi trong 6 gam X là

Xem đáp án » 01/05/2020 10,480

Câu 3:

Oxi hóa hoàn toàn 1,5 gam hợp chất hữu cơ X, thu được 0,224 lít N2 và 0,896 lít CO2 (các khí đều đo ở đktc) và 0,9 gam H2O. Khối lượng nguyên tố oxi trong 1,5 gam X là

Xem đáp án » 01/05/2020 8,615

Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn m gam hợp chất hữu cơ X ( C, H, O ) cần vừa đủ 6,72 lít O2 (đktc), thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Thành phần phần trăm khối lượng oxi trong X là

Xem đáp án » 01/05/2020 7,692

Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn 3 gam hợp chất hữu cơ X ( C, H, O ). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch CaOH2 dư. Sau thí nghiệm , thu được 10 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 3,8 gam so với dung dịch CaOH2 ban đầu. Thành phần phần trăm khối lượng oxi trong X là

Xem đáp án » 01/05/2020 7,650

Câu 6:

Đốt cháy hoàn toàn 8,2 gam hợp chất hữu cơ X, thu được 3,36 lít CO2 (đktc), 5,3 gam Na2CO3 và 2,7 gam H2O. Khối lượng nguyên tố oxi trong 8,2 gam X là

Xem đáp án » 01/05/2020 7,228

Bình luận


Bình luận