Câu hỏi:

01/05/2020 11,835

Mục đích của phân tích định lượng chất hữu cơ

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây thuộc loại chất hữu cơ ?

Xem đáp án » 01/05/2020 25,957

Câu 2:

Oxi hóa hoàn toàn 6 gam chất hữu cơ X, thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Khối lượng nguyên tố oxi trong 6 gam X là

Xem đáp án » 01/05/2020 10,601

Câu 3:

Oxi hóa hoàn toàn 1,5 gam hợp chất hữu cơ X, thu được 0,224 lít N2 và 0,896 lít CO2 (các khí đều đo ở đktc) và 0,9 gam H2O. Khối lượng nguyên tố oxi trong 1,5 gam X là

Xem đáp án » 01/05/2020 8,725

Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn m gam hợp chất hữu cơ X ( C, H, O ) cần vừa đủ 6,72 lít O2 (đktc), thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Thành phần phần trăm khối lượng oxi trong X là

Xem đáp án » 01/05/2020 7,842

Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn 3 gam hợp chất hữu cơ X ( C, H, O ). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch CaOH2 dư. Sau thí nghiệm , thu được 10 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 3,8 gam so với dung dịch CaOH2 ban đầu. Thành phần phần trăm khối lượng oxi trong X là

Xem đáp án » 01/05/2020 7,825

Câu 6:

Đốt cháy hoàn toàn 8,2 gam hợp chất hữu cơ X, thu được 3,36 lít CO2 (đktc), 5,3 gam Na2CO3 và 2,7 gam H2O. Khối lượng nguyên tố oxi trong 8,2 gam X là

Xem đáp án » 01/05/2020 7,327

Bình luận


Bình luận