Câu hỏi:

01/05/2020 3,545

Cho các phát biểu sau về phenol:

(a) Phenol vừa tác dụng được với dung dịch NaOH vừa tác dụng được với Na.

(b) Phenol tan được trong dung dịch KOH.

(c) Nhiệt độ nóng chảy của phenol lớn hơn nhiệt độ nóng chảy của ancol etylic.

(d) Phenol phản ứng được với dung dịch KHCO3 tạo CO2.

(e) Phenol là một ancol thơm.

Trong các trường hợp trên, số phát biểu đúng là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn C

Các phát biểu a,b,c đúng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai chất X, Y là đồng phân của nhau, đều có chứa vòng benzen và có công thức phân tử là C7H8O. Cả X, Y đều tác dụng với Na giải phóng H2, Y không tác dụng với dung dịch Br2. X phản ứng với nước brom theo tỉ lệ mol 1 : 3 tạo kết tủa X1 C7H5OBr3. Các chất X và Y lần lượt là 

Xem đáp án » 01/05/2020 4,041

Câu 2:

Cho các chất: phenol, p-metylphenol, p-nitrophenol và axit picric. Tính axit giảm dần theo thứ tự nào sau đây

Xem đáp án » 01/05/2020 2,378

Câu 3:

Dung dịch A gồm phenol và xiclohexanol trong hexan (làm dung môi). Chia dung dịch A làm hai phần bằng nhau:

- Phần một cho tác dụng với Na (dư) thu được 3,808 lít khí H2 (đktc).

- Phần hai phản ứng với nước brom (dư) thu được 59,58 gam kết tủa trắng.

Khối lượng của phenol và xiclohexanol trong dung dịch A lần lượt là

Xem đáp án » 01/05/2020 2,316

Câu 4:

Hợp chất hữu cơ X chứa vòng benzen, có công thức phân tử C7H8O, phản ứng được với dung dịch NaOH. Số chất thỏa mãn tính chất trên là

Xem đáp án » 01/05/2020 2,031

Câu 5:

Hãy chọn các phát biểu đúng về phenol C6H5OH

(1). Phenol có tính axit nhưng yếu hơn nấc thứ nhất của  axit cacbonic;

(2). Phenol làm đổi màu quỳ tím thành đỏ;

(3). Hiđro trong nhóm –OH của phenol linh động hơn hiđro trong nhóm –OH của etanol, như vậy phenol có tính axit mạnh hơn etanol;

(4). Phenol tan trong nước (lạnh) vô hạn vì nó tạo được liên kết hiđro với nước;

(5). Axit picric có tính axit mạnh hơn phenol rất nhiều;

(6). Phenol không tan trong nước nhưng tan tốt trong dung dịch NaOH.

Xem đáp án » 01/05/2020 1,592

Câu 6:

Khi thổi khí CO2 dư vào dung dịch C6H5ONa muối vô cơ thu được phải là NaHCO3 vì

Xem đáp án » 01/05/2020 923

Bình luận


Bình luận