Câu hỏi:

01/05/2020 5,920

Cho các chất : ancol etylic, glixerol, etylen glicol, đimetyl ete và propan-1-3-điol. Số chất tác dụng được với Cu(OH)2 là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn

Ancol đa chức có các nhóm – OH cạnh nhau phản ứng được với Cu(OH)2

→ Có hai chất thỏa mãn: glixerol, etylen glicol

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không đúng ?

Xem đáp án » 01/05/2020 4,042

Câu 2:

Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất của quá trình lên men tạo thành ancol etylic là

Xem đáp án » 01/05/2020 590

Câu 3:

Cho 18,8 gam phenol tác dụng với 45g dung dịch HNO3 63% (có H2SO4 đặc làm xúc tác). Hiệu suất phản ứng là 100%. Khối lượng axit picric thu được là

Xem đáp án » 01/05/2020 554

Câu 4:

Ancol nào sau đây phản ứng với CuO không tạo thành anđehit ?

Xem đáp án » 01/05/2020 503

Câu 5:

Cho 2 phản ứng :

(1) 2CH3COOH +Na2CO3 2CH3COONa + H2O + CO2

(2) C6H5ONa + CO2 + H2O  C6H5OH+ NaHCO3

Hai phản ứng trên chứng tỏ lực axit theo thứ tự CH3COOH, H2CO3, C6H5OH, HCO3- là

Xem đáp án » 01/05/2020 474

Câu 6:

Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là

Xem đáp án » 01/05/2020 454

Bình luận


Bình luận