15 câu trắc nghiệm Ancol và phenol cực hay có đáp án

  • 2275 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây không đúng ?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Cho các chất : ancol etylic, glixerol, etylen glicol, đimetyl ete và propan-1-3-điol. Số chất tác dụng được với Cu(OH)2 là

Xem đáp án

Chọn

Ancol đa chức có các nhóm – OH cạnh nhau phản ứng được với Cu(OH)2

→ Có hai chất thỏa mãn: glixerol, etylen glicol


Câu 4:

Ancol nào sau đây phản ứng với CuO không tạo thành anđehit ?

Xem đáp án

Chọn D

Các ancol bậc I phản ứng với CuO, t0 tạo anđehit

Propan – 2 – ol là ancol bâc II → không thỏa mãn


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận