Câu hỏi:

01/05/2020 386

Đun nóng hỗn hợp gồm hai ancol đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng với H2SO4 đặc ở 140oC. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 6 gam hỗn hợp gồm ba ete và 1,8 gam nước. Công thức phân tử của hai rượu trên là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các chất : ancol etylic, glixerol, etylen glicol, đimetyl ete và propan-1-3-điol. Số chất tác dụng được với Cu(OH)2 là

Xem đáp án » 01/05/2020 5,863

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây không đúng ?

Xem đáp án » 01/05/2020 4,009

Câu 3:

Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất của quá trình lên men tạo thành ancol etylic là

Xem đáp án » 01/05/2020 586

Câu 4:

Cho 18,8 gam phenol tác dụng với 45g dung dịch HNO3 63% (có H2SO4 đặc làm xúc tác). Hiệu suất phản ứng là 100%. Khối lượng axit picric thu được là

Xem đáp án » 01/05/2020 553

Câu 5:

Ancol nào sau đây phản ứng với CuO không tạo thành anđehit ?

Xem đáp án » 01/05/2020 488

Câu 6:

Cho 2 phản ứng :

(1) 2CH3COOH +Na2CO3 2CH3COONa + H2O + CO2

(2) C6H5ONa + CO2 + H2O  C6H5OH+ NaHCO3

Hai phản ứng trên chứng tỏ lực axit theo thứ tự CH3COOH, H2CO3, C6H5OH, HCO3- là

Xem đáp án » 01/05/2020 474

Câu 7:

Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là

Xem đáp án » 01/05/2020 453

Bình luận


Bình luận