Câu hỏi:

01/05/2020 295

Dung dịch axit axetic phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các chất axit axetic; glixerol; etanol; axetanđehit . Nhận biết các chất trên bằng

Xem đáp án » 01/05/2020 9,085

Câu 2:

Công thức chung của anđehit không no, có một liên kết đôi, đơn chức, mạch hở là

Xem đáp án » 01/05/2020 6,115

Câu 3:

Hỗn hợp A gồm hai anđehit no, đơn chức, hở là đồng đẳng kế tiếp nhau. Cho 11,8g A phản ứng với Ag2O dư trong NH3 được a gam Ag. Cho a gam Ag phản ứng với HNO3 đặc nóng dư được 17,92 lít NO2  là sản phẩm khử duy nhất của N+5 ở đktc. Tìm hai anđehit

Xem đáp án » 01/05/2020 3,663

Câu 4:

Khối lượng Ag thu được khi cho 0,1 mol CH3CHO phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng là

Xem đáp án » 01/05/2020 420

Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn một anđehit X thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Khi cho 1 mol X phản ứng với lượng dư AgNO3 trong NH3 tạo 4 mol Ag. Công thức của anđehit là

Xem đáp án » 01/05/2020 408

Câu 6:

Cho 0,04 mol một hỗn hợp  X gm CH2=CH-COOH, CH3COOHCH2=CH-CHO phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 6,4g brom. Mặt khác, để trung hoà 0,04 mol X cần dùng vừa đủ 40 ml dd NaOH 0,75 M. Khối lưng của CH2=CH-CHO trong X là

Xem đáp án » 01/05/2020 373

Câu 7:

Cho các chất: (1) etanol; (2) phenol; (3) axit acrylic; (4) axit axetic; (5) axit propanoic; (6) ancol benzylic; (7) axit fomic; (8) etanal; (9) nước; (10) axit oxalic. Tính axit biến đổi như sau

Xem đáp án » 01/05/2020 365

Bình luận


Bình luận