Câu hỏi:

01/05/2020 64,830

Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Các chất có cấu tạo khác nhau nhưng có cùng CTPT gọi là đồng phân của nhau.

C2H5OH, CH3OCH3 là đồng phân của nhau

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây trong phân tử có liên kết đôi ?

Xem đáp án » 01/05/2020 40,765

Câu 2:

Cặp chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau ?

Xem đáp án » 01/05/2020 27,387

Câu 3:

Chất nào sau đây có phân tử có liên kết ba ?

Xem đáp án » 01/05/2020 11,542

Câu 4:

Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C3H6Cl2 

Xem đáp án » 01/05/2020 9,467

Câu 5:

Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C4H10 

Xem đáp án » 01/05/2020 4,789

Câu 6:

Số công thức tạo mạch hở có thể có ứng với công thức phân tử C4H8 là

Xem đáp án » 01/05/2020 4,068

Bình luận


Bình luận