14 câu trắc nghiệm Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ cực hay có đáp án

  • 3426 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Chất nào sau đây trong phân tử có liên kết đôi ?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau ?

Xem đáp án

Đáp án A

Các chất có cấu tạo khác nhau nhưng có cùng CTPT gọi là đồng phân của nhau.

C2H5OH, CH3OCH3 là đồng phân của nhau


Câu 5:

Cặp chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau ?

Xem đáp án

Đáp án C

Các chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 nhưng có tính chất hóa học tương tự nhau là những chất đồng đẳng.

CH3OH, C2H5OH là đồng đẳng của nhau


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận