Câu hỏi:

01/05/2020 11,544

Chất nào sau đây có phân tử có liên kết ba ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau ?

Xem đáp án » 01/05/2020 64,830

Câu 2:

Chất nào sau đây trong phân tử có liên kết đôi ?

Xem đáp án » 01/05/2020 40,766

Câu 3:

Cặp chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau ?

Xem đáp án » 01/05/2020 27,388

Câu 4:

Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C3H6Cl2 

Xem đáp án » 01/05/2020 9,467

Câu 5:

Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C4H10 

Xem đáp án » 01/05/2020 4,789

Câu 6:

Số công thức tạo mạch hở có thể có ứng với công thức phân tử C4H8 là

Xem đáp án » 01/05/2020 4,068

Bình luận


Bình luận