Câu hỏi:

01/05/2020 27,361

Cặp chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Các chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 nhưng có tính chất hóa học tương tự nhau là những chất đồng đẳng.

CH3OH, C2H5OH là đồng đẳng của nhau

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau ?

Xem đáp án » 01/05/2020 64,782

Câu 2:

Chất nào sau đây trong phân tử có liên kết đôi ?

Xem đáp án » 01/05/2020 40,751

Câu 3:

Chất nào sau đây có phân tử có liên kết ba ?

Xem đáp án » 01/05/2020 11,540

Câu 4:

Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C3H6Cl2 

Xem đáp án » 01/05/2020 9,459

Câu 5:

Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C4H10 

Xem đáp án » 01/05/2020 4,788

Câu 6:

Số công thức tạo mạch hở có thể có ứng với công thức phân tử C4H8 là

Xem đáp án » 01/05/2020 4,065

Bình luận


Bình luận